Развој на системи за управување со локални патишта

Реф. Бр.

LRCP-9034-MK–REoI-A.1.1.4

Целта на задачата е да се обезбеди техничка помош и активности за градење капацитети кои ќе ги изградат капацитетите на централната и локалната власт за управување со локални патишта и улици, преку воведување цврсти рамки за планирање и владеење и подобрен пристап за склучување договори.

Услугите ги вклучуваат следните задачи:

Задача 1: Проектен менаџмент

  • Поддршка за проектен менаџмент за МТВ и општините;
  • Поддршка за мониторинг и евалуација за МТВ и општините;

Задача 2: Зајакнување на институциите

  • Легислатива – Процена на моменталната состојба и изработка на национална политика/измена на легислативата за управување со локалните патишта;
  • Финансирање – Процена на моменталната состојба и предлог национална политика/измени во делот на финансирање на локалните патишта;
  • Инженеринг – Процена на моменталната состојба и изработка на предлог процедури за проектирање, изведба и одржување, земајќи ги предвид отпорноста и безбедноста;
  • Систем за управување – Изработка на едноставен систем за управување и попишување на актива, и методологија за оддржливо планирање на општински приоритетни подпроекти, изработка на прирачници за управување со актива, поддршка за работната група за патен имот и обука на општинскиот персонал;
  • Доделување договори за одржување – Процена на тековните видови на договори и стандарди за одржување, процена на идните потреби и давање препораки за алтернативни договори за одржување. Изработка на систем за мониторинг на капиталните трошоци и трошоците за одржување;
  • Стратегија – Изработка на мапа на патишта за развој на суб-национален транспорт, вклучително и инфраструктура и услуги за мобилност.

Задача 3: Обука

  • Институционални и оперативни анализи;
  • Анализа на пропустите од претходни искуства и процена на потребите за обука;

Изработка и испорака на програми за обука на МТВ и општините.

Произлезени документи

Извештаи