Компоненти

The project will include the following components:

04

Поддршка за единиците за имплементација на проектот (ЕИП) и обезбедување дополнителна техничка поддршка