Компоненти

The project will include the following components:

03

Поддршка при имплементација на проектот