Компоненти

The project will include the following components:

03

Подобрување на пристапот до пазарот на услуги и зајакнување на регионалните инвестиции