Локален пат од река Треска до Градски гробишта

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постојниот земјен пат

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 3. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 4. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 5. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви
 6. Поставување цевки за оптички кабел
 7. Обележување со вертикална и хор. Сигнализација