Реконструкција на локален пат за с.Цера, секција од Крапевска маала до Стипцарска маала и крак до маалски Гробишта

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтиран пат и тротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат, постојниот тампонски слој и дел од подтлото
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Слој од битуменска асфалт  БНХС 16А -7см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Изведба на бетонски пропусти
 8. Изведба на асфалтен бетонски канали и ригола
 9. Полагање на цевки за оптички кабел.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на локален пат за с.Тодоровци- Албанско маало

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоечки земјан пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на постојниот земјан слој, постојниот тампонски слој и дел од подтлото
 2. Обележување на трасата за новопланираниот под-проект од страна геодет.
 3. Нивелирање,планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен.
 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  1. Битуменски носив слој БНС 22- д=7см
  2. Слој од АБ 11 – 4см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација.