Реконструкција на пристапен пат до нови Градски гробишта

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и изведба на тротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат (коловоз), горниот слој и дел од подлогата.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на потребна збиеност.
 4. Нивелирање и изработка на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Вградување на  БНХС 16а д=7см
 6. Прскање со битуменска емулзија помеѓу слоевите
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Изведба на тротоари од павер елементи.
 9. Изведба на површински земјени канали, цевки и изведба на бетонски пропуст за одводнување на атмосферски води од корисниците.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација.