Реконструкција на локална улица Раде Кратовче

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање и орапавување на постојниот асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Битуменизиран асфалтен слој БНХС 16 – 5,0см
 6. Машинско прскање со битуменска емулзија
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Изведба на тротоари од павер елементи.
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на локална улица Гошо Викентиев

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојниот асфалтен пат и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање и орапавување на постојниот оштетен асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој БНХС 16 – 4,5см
 6. Машинско прскање со битуменска емулзија
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Изведба на тротоари од павер елементи.
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Рехабилитација на лев коловоз на улица Теодосија Паунов

Со планираниот проект се предвидува ревитализација на постоен коловоз и постоен тротоар. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Обележување со вертикална и хоризонтална сигнализација