Реконструкција на локален пат с.Грешница до с.Длапкин Дол

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјен пат и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот подпроект..
 2. Отстранување на површинскиот слој на земја..
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој БНХС 16a – 7см
 6. Поставување на бетонски риголи, канали
 7. 7. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на локална улица Ужичка Република

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат (раскрсница) со тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. 2.Отстранување на постојниот оштетен коловоз, тампонски слој и дел од подтлото..
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој БНС 22ca – 7см
  2. Вградување на слој АБ 11 – 5см
 6. Машинско прскање со битуменска емулзија помеѓу слоеви.
 7. Поставување на бетонски Рабници.
 8. Изведба на тротоари со павер елементи.
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. 10. Изведување на со вертикална и хоризонтална сигнализација.

Реконструкција на локална улица Борис Кидрич

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат (раскрсница) и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен коловоз, тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој БНС 22ca – 7см
  2. Вградување на слој АБ 11 – 5см
 6. Машинско прскање со битуменска емулзија помеѓу слоеви.
 7. Поставување на бетонски Рабници.
 8. Изведба на тротоари од павер елементи.
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. 10. Изведување на со вертикална и хоризонтална сигнализација.