Реконструкција на локален пат од Р29371 до Слоештица

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постојниот асфалтен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на горниот слој како и дел од подтло.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Инсталирање цевки како припрема за оптички кабел.
 7. Обележување со вертикална и хор. Сигнализација