Реконструкција на локална улица Маршал Тито

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат како и изведба на нов тротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 3. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 4. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
 5. Слој од битуменски асфалт БНХС 16 -8,0см
  1. Поставување на бетонски рабници
 6. Нивелирање на постојни шахти и изведба на нови, онаму каде што е потребно.
 7. Изведба на тротоари од павер елементи
 8. Поставување цевки за оптички кабел.
 9. Поставување цевки за одводнување на атмосферски води.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на локална улица Гоце Делчев – Демир Капија

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат како и изведба на нов тротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот земјан слој, тампонски слој и дел подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  1. Слој од битуменски асфалт БНХС16 -8,0см
 6. Поставување на бетонски рабници
 7. Нивелирање на постојни шахти и изведба на нови, онаму каде што е потребно.
 8. Изведба на тротоари од павер елементи
 9. Поставување цевки за оптички кабел.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на локална улица 8ми Март

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат и изведба на нов тротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. 1. Обележување на трасата на новопланираниот проект.
 2. Отстранување на постоен земјан слој, тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на преддвидени слоеви асфалт:
  1. Слој од битуменски асфалт БНХС 16 -8,0см
 6. Поставување на бетонски рабници
 7. Изведба на тротоари од павер елементи
 8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на локална улица 11 Октомври

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат и изведба на тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата за новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот земјан слој, тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребен слој на асфалт:
  1. Вградување на  БНХС 16 -8,0см
 6. Поставување на бетонски рабници
 7. Изведба на тротоари со павер елементи.
 8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација