Изградба на локален пат до село Зубовце

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на горниот слој како и дел од подтло.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Битуменизиран носив слој
 6. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 7. Изведба на систем од земјани канали, како и пропусти за дренажа на атмосферската вода.

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на горниот слој како и дел од подтло.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Битуменизиран носив слој
 6. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 7. Изведба на систем од земјани канали, како и пропусти за дренажа на атмосферската вода.