Сателитски приказ

Реконструкција на улица ЈНА

Активен
Буџет

10251060мкд

Должина

765.00м

Ширина на асфалтен пат

6.0м

Тротоар (на двете страни)

2х1,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и реконструкција на тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат, тампонски слој дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтлото до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен.
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Слој од битуменски асфалт    БНХС – 16 д=7см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Реконструкција на тротоари со павер елементи.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба