Сателитски приказ

Реконструкција на улица Мирка Гинова – Богданци

Активен
Буџет

мкд

Должина

135.80м

Ширина на асфалтен пат

5,0м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Отстанување на постоен горен строј.
  2. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
  3. Изработка на тампонски слој од дробен камен
  4. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
    • Битуменизиран носив слој
  5. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
  6. Нивелирање на постојни шахти.
  7. Изведба на електрични инсталации, и цевки за оптички кабел22.
  8. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Галерија

поставен механизам за жалби ипоплаки во општина Богданци

24-08-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба