Сателитски приказ

Реконструкција на улица Едвард Кардељ

Активен
Буџет

6790690мкд

Должина

560.00м

Коловоз

2x3.0=6.0м

Тротоари

2 x 1.5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција  на постоен асвалтен пат и постојни тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Полагање на цевки како припрема за оптика.
 10. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба