Сателитски приказ

Реконструкција на улица Антигона до Д. Мирчев

Активен
Буџет

16719230мкд

Должина

1190.00м

Коловоз

2x2.00=4.00м

Тротоари

2x1.00=2.00м


Коловоз

2x3.00=6.00м

Тротоари

1.00-1.50м


Коловоз

2x3.00=6.00м

Тротоари

2x1.00=2.00м


Коловоз

2x1.60=3.20м

Тротоари

1.00м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција  на постоен асфалтен пат и постојни тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптика.
 11. Обележување со вертикална и хор. сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба