Сателитски приказ

Реконструкција на раскрсница на ул.Сремски фронт и ул. Борис Крајгер

Активен
Буџет

17937864мкд

Должина

530.0м

Тротоар (една страна)

6,0м

Тротоар (една страна)

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат (раскрсница) и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат, тампонски слој и дел од подтлото. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 3. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 4. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
 5. Битуминизиран асфалтен слој БНС22 – 12см
  1. Вградување на слој АБ 11 – 4см
  2. Машинско прскање со битуменска емулзија
 6. Поставување на бетонски рабници
 7. Изведба на тротоари од павер елементи
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Поставување на дренажни цевки за атмосферски води.
 10. Електрични инсталации и осветлување
 11. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација и изведување на светлосна сообраќајна сигнализација.

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба