Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица 8ми Март

Активен
Буџет

2191450мкд

Должина

143.38м

Ширина на постоен земјан пат

5,5м

Тротоар (двостран)

2 х1,5м


Ширина на новопланиран асфалтен пат

5,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат и изведба на нов тротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. 1. Обележување на трасата на новопланираниот проект.
  2. Отстранување на постоен земјан слој, тампонски слој и дел од подтлото.
  3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
  5. Изведба на преддвидени слоеви асфалт:
    1. Слој од битуменски асфалт БНХС 16 -8,0см
  6. Поставување на бетонски рабници
  7. Изведба на тротоари од павер елементи
  8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба