Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица 11 Октомври

Активен
Буџет

3495256мкд

Должина

158.00м

Ширина на постоен земјан пат

4,5 - 5,5м

Тротоар (од една страна)

1 х 1,5м


Ширина на новопланиран асфалтен пат

4,5 - 5,5м

Ригола од една страна

1 х 50см

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат и изведба на тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата за новопланираниот под-проект.
  2. Отстранување на постојниот земјан слој, тампонски слој и дел од подтлото.
  3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
  5. Изведба на потребен слој на асфалт:
    1. Вградување на  БНХС 16 -8,0см
  6. Поставување на бетонски рабници
  7. Изведба на тротоари со павер елементи.
  8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба