Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица Христијан Тодоровски Карпош

Активен
Буџет

15131812.87мкд

Должина

550.0м

Ширина на асфалтен пат

6,0м

Тротоари (на двете страни)

Ш= 2x1,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и тротоарите.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата за новопланираниот под-проект.
 2. Стругање и орапавување на постојниот асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  1. Битуминизран асфалтен слој БНС 16 – 7,0см
  2. Вградување на слој АБ 11 – 4см
 6. Машинско прскање со битуменска емулзија
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Изведба на бетонски канали, пропуст цевки за одвод на атмосферска вода.
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Изведба на тротоари од павер елементи.
 11. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба