Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица Ужичка Република

Активен
Буџет

28869741.10мкд

Должина

1350.0м

Широчина на асфалтен пат

7,0м

Тротоар (две страни)

Ш=1,0-3,0м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат (раскрсница) со тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. 2.Отстранување на постојниот оштетен коловоз, тампонски слој и дел од подтлото..
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој БНС 22ca – 7см
  2. Вградување на слој АБ 11 – 5см
 6. Машинско прскање со битуменска емулзија помеѓу слоеви.
 7. Поставување на бетонски Рабници.
 8. Изведба на тротоари со павер елементи.
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. 10. Изведување на со вертикална и хоризонтална сигнализација.

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба