Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица Париска

Активен
Буџет

8755300мкд

Должина

406.26м

Широчина на улица

14,0м

Тротоари (две страни)

2,0м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен дел од асфалтниот пат- носивиот слој и постојните тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постојниот, потрошен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 11. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Галерија

ул.Париска,-општина-Карпош2

13-08-2021

pariska

01-01-1970

pariska2

01-01-1970

ул.Париска,-општина-Карпош

01-01-1970

dav

01-01-1970

dav

01-01-1970

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба