Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица Панче Караѓозов

Активен
Буџет

11074160мкд

Должина

407.0м

Ширина на асфалтен пат

7,0м

Тротоари (две страни)

2,0-5,0м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пати тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат, постојниот тампонски слој и дел од подтлото Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 3. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 4. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
 5. Битуминизиран асфалтен слој БНС22 – 7см
  1. Вградување на слој АБ 11 – 4см
  2. Машинско прскање со битуменска емулзија
 6. Поставување на бетонски рабници
 7. Изведба на тротоари од павер елементи
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Поставување на дренажни цевки за атмосферски води.
 10. Поставување цевки за оптички кабел.
 11. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација.

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба