Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица Македонски Просветители

Активен
Буџет

33050304мкд

Должина

420.0м

Ширина на асфалтен пат

2х3,25м

Разделен појас


Велосипедска патека

1х2,4м

Паркинг простор

4,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат, тротоари и изведба на паркинг простор и нова велосипедска патека.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат, тампонски слој и дел од подлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност
 5. Изведба на еедн асфалтен слој и гранитни блокови:
  1. Битуменизиран асфалтен слој БНХС 16а – 7см
  2. Гранитни блокови 10/10
 6. Машинско прскање со битуменска емулзија
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Нивелирање на постојни шахти и изведба на нови шахти, и одводен канал за атмосферски води
 9. Изведба на тротоари од гранитни блокови
 10. Изведба на велосипетска патека од гранитни блокови.
 11. Изведба на електрични инсталации
 12. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба