Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица Гошо Викентиев

Активен
Буџет

2511979мкд

Должина

340,0м

Ширина на асфалтен пат

6,0м

Тротоари (на две страни)

2 х 1м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојниот асфалтен пат и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање и орапавување на постојниот оштетен асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој БНХС 16 – 4,5см
 6. Машинско прскање со битуменска емулзија
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Изведба на тротоари од павер елементи.
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба