Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица Гоце Делчев

Активен
Буџет

14195155мкд

Должина

732.00м

Ширина на асфалтен пат

7,5м

Тротоари (две страни)

2x2,25м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен дел од асфалтниот пат- носивиот слој и постојните тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на горниот слој како и дел од подтло.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 11. Обележување со вертикална и хор. Сигнализација

Галерија

1

17-09-2021

3

17-09-2021

4

02-07-2021

6

26-08-2021

7

17-08-2021

8

22-08-2021

9

17-09-2021

10

14-07-2021

11

23-08-2021

12

19-10-2021

16

19-10-2021

19

19-10-2021

18

19-10-2021

17

19-10-2021

19

19-10-2021

18

19-10-2021

15

19-10-2021

14

21-10-2021

13

21-10-2021

поставен механизам за жалби и полаки на градилиште

10-07-2021

мерки за безбедност и здравје при работа и поставен мех за жалбипоплаки на градилиште

10-07-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба