Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица Гоце Делчев – Демир Капија

Активен
Буџет

2335874мкд

Должина

213.00м

Ширина на постоен земјан пат

4,5м

Тротоар (двостраен)

2 х1,0м


Ширина на новопланиран асфалтен пат

4,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат како и изведба на нов тротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот земјан слој, тампонски слој и дел подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  1. Слој од битуменски асфалт БНХС16 -8,0см
 6. Поставување на бетонски рабници
 7. Нивелирање на постојни шахти и изведба на нови, онаму каде што е потребно.
 8. Изведба на тротоари од павер елементи
 9. Поставување цевки за оптички кабел.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба