Сателитски приказ

Реконструкција на локален пат с.Ново Владевци до с.Старо Владевци

Активен
Буџет

13288064.00мкд

Должина

1.761м

Широчина на постоен коловоз

3,5м

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
  2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен слој, тампонски слој и дел од подтлото.
  3. Нивелирање,планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
  5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
    1. Битуминизиран асфалтен слој  БНХС 16 -7см
  6. Вградување на бетонски рабници.
  7. Изведба на цевасти пропусти
  8. 8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба