Сателитски приказ

Реконструкција на локален пат с.Габревци

Активен
Буџет

2814009.00мкд

Должина

129,0м

Ширина на асфалтен пат

3,0м

Банкини од двете страни

2х50см

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
  2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен слој, тампонски слој и дел од подтлото.
  3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
    1. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  5. Битуминизиран асфалтен слој БНХС 16 -8см
  6. Изведба на бетонски цеваст пропуст.
  7. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба