Сателитски приказ

Реконструкција на локален пат за с.Тодоровци- Албанско маало

Активен
Буџет

11167418мкд

Должина

1499.61м

Широчина на постоен земјен пат

3,5м


Широчина на новопланиран асфалтен пат

3,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоечки земјан пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на постојниот земјан слој, постојниот тампонски слој и дел од подтлото
 2. Обележување на трасата за новопланираниот под-проект од страна геодет.
 3. Нивелирање,планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен.
 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  1. Битуменски носив слој БНС 22- д=7см
  2. Слој од АБ 11 – 4см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација.

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба