Сателитски приказ

Реконструкција на локален пат од Долно Липковиќ – Горно Липковиќ

Активен
Буџет

18959655.53мкд

Должина

894.10m

Width of asphalt road

3,0m

Со планираниот проект се предвидува реконструкција  на постоен асфалтен пат и постојни тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Гребење на постојна површина, основа и дел од подтло, отстранување на постојни тротоари.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтлото до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Конструкција на нови тротоари, реконструкција и проширување на постојни тротоари
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 11. Изведба на канафки и пропусти за атмосферска вода.
 12. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба