Сателитски приказ

Реконструкција на локален пат во Василево покрај канал за вода

Активен
Буџет

2857587.00мкд

Должина

420,0м

Ширина на постоен земјан пат

3,5м

Ширина на нов асфалтен пат

3,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
  2. Отстанување на слојот од земја, тампонски слој и дел од подтлото.
  3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
    1. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  5. Битуминизран асфалтен слој БНХС 16 -7см
  6. Вградување на бетонски рабници.
  7. Поставување на цевка за оптички кабел.
  8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба