Сателитски приказ

Реконструкција на дел од Улица 4 и Улица 14 во с.Крушеани

Активен
Буџет

9044566мкд

Должина

Ул. “4” - 172,0м, Ул. “14” - 169,0м

Ул. “4” - Ширина

6,5м

Тротоари (две страин)

2х1,5м


Ул. “14” - Ширина

5,5м

Тротоари (две страни)

2х1,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојни земјани патишта како и изведба на нови тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстанување на слојот од земја, тампонскиот слој и дел од подлото
 3. Нивелирање, планирање и збување на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен, до потребна збиеност
 5. Изведба на предвидени слоеви асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој БНХС 16- 7см
  2. Слој на АБ 11 – 4см
 6. Поставување на бетонск. рабници
 7. Нивелирање на постојни шахти, изведба на нови шахти и канали за одвод на атмосферска води
 8. Изведба на тротоари од павер елементи
 9. Поставување цевки за оптички кабел.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба