Сателитски приказ

Реконструкција на дел од улица Мице Козар

Активен
Буџет

1889110мкд

Должина

276.00м

Ширина

7,0м

Со планираниот проект се предвидува ревитализација на постоен коловоз и постоен тротоар. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 11. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Галерија

20211006_144848

10-10-2021

20211006_144841

10-10-2021

20211006_144836

10-10-2021

20211006_144729

10-10-2021

20210927_143104

02-09-2021

20210927_142216

09-09-2021

20210927_142105

09-09-2021

20210906_130612

09-09-2021

20210906_130531

09-09-2021

20210906_130413

06-09-2021

20210812_143052

08-08-2021

20210812_142831

08-08-2021

20210420_103202

04-04-2021

Бети

04-04-2021

поставен механизам за жалби и поплаки во општина Приелп

05-08-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба