Сателитски приказ

Реконструкција на дел од локална ул. Методија Андонов Ченто во с. Мрзенци

Активен
Буџет

10525000мкд

Должина

839.00м

Ширина на асфалтен пат

6,0м до 7,0м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојниот асфалтен пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
  2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат, постоен тампонски слој и дел од подтлото.
  3. Нивелирање, планирање и збивање +lна подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
  5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
    1. Вградување на БНХС 16а -6,5см
  6. Вградување на бетонски рабници.
  7. Изведба на бетонски пропусти, поставување одводна цевка за атмосферски води
  8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба