Сателитски приказ

Реконструкција на бул.Киро Глигоров до надвозник на бул.Александар Македонски, фаза 1

Активен
Буџет

37887272.00мкд

Должина

730.0м

Широчина на асфалтен пат

7,0м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтиран коловоз

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање и орабавување на постоен асфалтен слој
 3. Отстранување на постоен оштетен асфалтен коловоз, тампонски слој и дел од подтлото.
 4. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 5. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 6. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој на БНС 22ca – 7см
  2. Вградување на слој АБ 11 – 5см
 7. Машинско прскање со битуменска емулзија помеѓу слоеви.

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба