Сателитски приказ

Пристапна улица бр.532 – Илинден

Активен
Буџет

27551330мкд

Должина

500м

Широчина на улица

6,0м

Тротоар (едностран)

Ш=1,5м- Д=1250м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен дел од асвалтниот пати изведба на нов тротоар од едната страна на улицата. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на постоен горен строј од патот, дел од поттДело како и дел од постојните тротоари.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Изведба на нов тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптика.
 11. Обележување со вертикална и хор. Сигнализација

Галерија

“улица-бр.532”-во-општина-Илинден2

01-01-1970

“улица-бр.532”-во-општина-Илинден

01-01-1970

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба