Сателитски приказ

Локална улица Антон Кецкаров – Ѓорче Петров

Активен
Буџет

4612111мкд

Должина

420.00м

Ширина на асфалтен пат

4,0м - 5,5м

Со планираниот проект се предвидува рконструкција на постојниот асфалтен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на горниот слој како и дел од подтло.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Обележување со вертикална и хор. сигнализација

Галерија

1

11-05-2021

3

11-05-2021

13

11-05-2021

5

11-05-2021

4

11-05-2021

6

25-05-2021

12

26-05-2021

11

26-05-2021

8

26-05-2021

7

26-05-2021

10

28-05-2021

9

26-05-2021

17

11-06-2021

21

11-06-2021

19

11-06-2021

16

11-06-2021

15

11-06-2021

18

11-06-2021

24

11-06-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба