Сателитски приказ

Изградба на локален пат до село Зубовце

Активен
Буџет

12906080мкд

Должина

2,116.96 m

Ширина на пат

3,5m

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на горниот слој како и дел од подтло.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Битуменизиран носив слој
 6. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 7. Изведба на систем од земјани канали, како и пропусти за дренажа на атмосферската вода.

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на горниот слој како и дел од подтло.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Битуменизиран носив слој
 6. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 7. Изведба на систем од земјани канали, како и пропусти за дренажа на атмосферската вода.

Галерија

1

01-01-2020

1

26-08-2021

1А

16-08-2021

2

26-08-2021

3

17-09-2021

4

17-09-2021

5

17-09-2021

6

01-01-1970

7

17-09-2021

9

27-10-2021

10

27-10-2021

8

27-10-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба