Цели – WBTTFP

Цел за развој на проектот во првата фаза е намалување на трошоците за трговија и зголемување на ефикасноста во транспортот во Албанија, Северна Македонија и Србија.

Општа цел на Проектот е да го олесни и унапреди пристапот до и размената на прекугранични податоци и информации помеѓу разни владини тела, и помеѓу владата и бизнис заедницата. Поконкретно, Проектот има за цел да обезбеди услови за поднесување податоци за увоз/извоз/транзит само еднаш и на едно место, како и услови за поефикасна координација на сите преку-гранични контроли и инспекции.