Цели – ЛРЦП

Цели за развој на проектот (ЦРП) се подобрување на владините капацитети за управување со локалните патишта и подобрување на пристапноста до пазари и услуги.