Индикатори – WBTTFP

ЦРП ќе се мерат преку следните индикатори:

  • Вкупен трошок за трговија (збир на кумулативните трошоци за увоз и извоз на ЗБ6);
  • Трошоци за увоз (просек по пратка, поделено по корисници);
  • Трошоци за извоз (просек по пратка, поделено по корисници); и
  • Просечно време за шпедитерски транспорт на таргетираните коридори (поделено по коридори).