Компоненти

Прегледајте ја компонентата:

03

Подобрување на пристапот до пазарот на услуги и зајакнување на регионалните инвестиции