Реконструкција на улица ЈНА

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и реконструкција на тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат, тампонски слој дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтлото до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен.
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Слој од битуменски асфалт    БНХС – 16 д=7см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Реконструкција на тротоари со павер елементи.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на улица Антигона до Д. Мирчев

Со планираниот проект се предвидува реконструкција  на постоен асфалтен пат и постојни тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптика.
 11. Обележување со вертикална и хор. сигнализација

Реконструкција на улица Едвард Кардељ

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција  на постоен асвалтен пат и постојни тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Полагање на цевки како припрема за оптика.
 10. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.