Реконструкција на локален пат с.Габревци

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен слој, тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
  1. Изведба на предвиден слој на асфалт:
 5. Битуминизиран асфалтен слој БНХС 16 -8см
 6. Изведба на бетонски цеваст пропуст.
 7. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на локален пат од Долно Липковиќ – Горно Липковиќ

Со планираниот проект се предвидува реконструкција  на постоен асфалтен пат и постојни тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Гребење на постојна површина, основа и дел од подтло, отстранување на постојни тротоари.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтлото до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Конструкција на нови тротоари, реконструкција и проширување на постојни тротоари
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 11. Изведба на канафки и пропусти за атмосферска вода.
 12. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.