Реконструкција на улица Западен Булевар

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојниот асфалтен пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање на постојниот асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
 6. Слој од битуменски асфалт  БНС 22 сА – 8см
 7. Слој АБ 11с – 5см
 8. Прскање со битуменска емулзија помеѓу слоеви.
 9. Вградување на бетонски рабници.
 10. Нивелирање на постојни шахти.
 11. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на улица Дисанска

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојна асфалтирана улица итротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање на постојниот оштетен асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Слој од битуменски асфалт    БНС 22 сА – 8см
  2. Слој од АБ 11с – 5см
 6. Прскање со битуменска емулзија меѓу слоевите.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Изведба на тротоари од павер елементи.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на улица Илинденска

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтиран пат и постојни тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на постоечки површински слој, постојна база и дел од подтло, отстранување на постојни тротоари,
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 11. Обележување со вертикална и хор. сигнализација

Реконструкција на улица Пионерска

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и постоен тротоар. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 10. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Реконструкција на улица Браќа Џунови

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтиран пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  1. Абечки слој
  2. Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 10. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.