Реконструкција на локален пат во Василево покрај канал за вода

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстанување на слојот од земја, тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
  1. Изведба на предвиден слој на асфалт:
 5. Битуминизран асфалтен слој БНХС 16 -7см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Поставување на цевка за оптички кабел.
 8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на локална улица во с.Градошорци

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен слој, тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање,планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
  1. Изведба на предвиден слој на асфалт:
 5. Битуминизиран асфалтен слој  БНХС 16 -7см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Изведба на цевасти пропусти
 8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на локален пат с.Ново Владевци до с.Старо Владевци

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен слој, тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање,планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој  БНХС 16 -7см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Изведба на цевасти пропусти
 8. 8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација