Сателитски приказ

Реконструкција на улица Крушевска

Активен
Буџет

16981626мкд

Должина

1,318.53м

Ширина на асфалтен пат

4,5м - 7,5м

Тротоари (од две страни)

W=1,0м -2,0м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојниот асфалтен пат и тротоарите.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање на постојниот асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Вградување на БНХС 16 – 7см
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојниот тротоар со павер елементи.
 9. Нивелирање на постојни шахти, изведба на канал за одводнување, поставување цевка.за одводнување атмосферски води
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација
 11. Изведба на електрични инсталации (според проект за електротехника).

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба