Сателитски приказ

Реконструкција на локална улица Маршал Тито

Активен
Буџет

2991234мкд

Должина

195.00м

Ширина на постоен земјан пат

4,5м -5,5м

Тротоар (на двете страни)

0,5-1,5м


Ширина на новопланиран асфалтен пат

4,5м – 5,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат како и изведба на нов тротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 3. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 4. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
 5. Слој од битуменски асфалт БНХС 16 -8,0см
  1. Поставување на бетонски рабници
 6. Нивелирање на постојни шахти и изведба на нови, онаму каде што е потребно.
 7. Изведба на тротоари од павер елементи
 8. Поставување цевки за оптички кабел.
 9. Поставување цевки за одводнување на атмосферски води.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба