Сателитски приказ

Реконструкција на локален пат Маврови Анови – Врбен

Активен
Буџет

44448291.00мкд

Должина

7,260.0м

Широчина на асфалтен пат

3,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојна асфалтна улица и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
  2. Стругање и орапавување на постојниот асфалтен слој.
  3. Ниверлирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
  5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
    1. Битуминизиран асфалтен слој БНХС 16 – 7,0см
  6. Вградување на бетонски рабници.
  7. Изведба на бетонски канали, цевасти пропусти и цевки за одвод на атмосферска вода.
  8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба